Kindergarten

   Curriculum

  BVSD's Elementary Curriculum Essentials Document may be viewed at:
  http://bvsd.org/curriculum/curriculumreview/Pages/Elementary-Curriculum-Essential-Documents.aspx.  

   

   

  Sarah McGibbonhttps://eie.bvsd.org/About/directory/Pages/Sarah McGibbon.aspxhttps://eie.bvsd.org/About/directory/Pages/Sarah McGibbon.aspx{e7b9005f-a087-4d16-81f4-20faef0cb9c1}Sarah McGibbonTEACHERGP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ffsarah.mcgibbon@bvsd.org
  Dana Weatherbeehttps://eie.bvsd.org/About/directory/Pages/Dana-Weatherbee.aspxhttps://eie.bvsd.org/About/directory/Pages/Dana-Weatherbee.aspx{e7b9005f-a087-4d16-81f4-20faef0cb9c1}Dana WeatherbeeTeacherGP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-6723dana.weatherbee@bvsd.org
  Sarah Millardhttps://eie.bvsd.org/About/directory/Pages/Millard.aspxhttps://eie.bvsd.org/About/directory/Pages/Millard.aspx{e7b9005f-a087-4d16-81f4-20faef0cb9c1}Sarah MillardTeacherGP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ffsarah.millard@bvsd.org

   Open Enrollment Tours

  BVSD Open Enrollment 2019 Eisenhower Elementary

   

  TBD

   

   

  img01.jpg​​

  ​​